Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK ILUMIO,s.r.o

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ILUMIO, s.r.o. se sídlem Nad Pentlovkou 4, 181 00 Praha 8, IČO 28140206 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka …….
1.2. Všeobecné smluvní podmínky CK ILUMIO tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK ILUMIO.

1.3. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s cestovní kanceláří cestovní smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených níže.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Smluvní vztah mezi CK ILUMIO a zákazníkem vzniká na základě podepsané cestovní smlouvy zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a jejím potvrzením ze strany CK ILUMIO, případně jejím zplnomocněným zástupcem (obchodním zástupcem) na základě písemné plné moci. Návrh cestovní smlouvy předkládá CK ILUMIO. Jedno vyhotovení cestovní smlouvy po jejím uzavření předá CK ILUMIO zákazníkovi.
2.2. Předáním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CK ILUMIO uznává a souhlasí s nimi.
2.3. Závazná rezervace zájezdu vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy a potvrzením, že zákazník byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami.
2.4. Pokud nedojde ve lhůtě stanovené pro rezervaci zájezdu k podpisu cestovní smlouvy a k jejímu doručení CK ILUMIO, případně pokud cestovní smlouva nebude řádně vyplněna a nebude v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami, nebo pokud nebude ve stanovené lhůtě zaplacena záloha, je CK ILUMIO oprávněna prodat zájezd jinému zákazníkovi.
2.5. Přijetím podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem cestovní smlouvy a souhlasí s ní.
2.6. CK ILUMIO se zavazuje potvrzením smlouvy zákazníkovi zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.
2.7. CK ILUMIO zpracovává osobní údaje zákazníků uvedených na cestovní smlouvě včetně rodného čísla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze k účelu realizace zájezdu dle cestovní smlouvy. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK ILUMIO a dále osobám, které jsou oprávněny služby CK ILUMIO nabízet a poskytovat. Zákazník podpisem cestovní smlouvy souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů CK ILUMIO až do doby jeho písemného odvolání. Při písemném odvolání souhlasu nebo na žádost zákazníka po skončení zájezdu CK ILUMIO zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zlikviduje.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. CK ILUMIO má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK ILUMIO vedený u peněžního ústavu.
3.2. CK ILUMIO je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny expedice, která je splatná při podpisu cestovní smlouvy.
3.3. Doplatek celkové ceny musí být uhrazen tak, aby nejpozději 50 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CK ILUMIO.
3.4. Při knihování zájezdu 50 a méně dní před zahájením zájezdu je cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením cestovní smlouvy. Zákazník uhradí plnou cenu na účet CK ILUMIO.
3.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny expedice zákazníkem je CK ILUMIO oprávněna jeho účast zrušit bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Náklady spojené se zrušením účasti na expedici (stornopoplatky) hradí zákazník.
3.6. Zákazník má právo na poskytnutí služeb dle cestovní smlouvy jen v případě plné úhrady

dohodnuté ceny zájezdu.

4. CENA
4.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK ILUMIO po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
4.2. CK ILUMIO si vyhrazuje právo uvedené ceny upravit a vydat nový ceník, pokud by došlo ke změně kurzu české koruny či vstupů o více než 10%. Nové ceny by v takovém případě platily pro všechny klienty, kteří měli knihované fotoexpedice. Nabídka cenové garance se týká těch klientů, kteří v době vyhlášení cenové úpravy již uhradili plnou cenu zájezdu. Oznámení o zvýšení ceny je CK povinna zákazníkovi odeslat písemně nejpozději 45. den před plánovaným zahájením plnění. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny uhradit rozdíl v ceně fotoexpedice nebo služby. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na úhradu škody (odstupné).

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
5.1. K základním právům zákazníka patří:
5.1.1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění CK ILUMIO služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
5.1.2. Právo být seznámen s případnými změnami programu expedice, rozsahu služeb a ceny.
5.1.3. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 8. (stornopoplatky).
5.1.4 Právo na vyžádání obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK ILUMIO pro případ jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. obsahující označení smluvní pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
5.1.5. Právo kdykoliv v době před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 8.
5.1.6. Právo na ochranu osobních dat.
5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
5.2.1. Zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 4. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK ILUMIO právo jeho cestovní smlouvu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek viz článek 8 těchto
všeobecných podmínek.
5.2.2. Poskytnout CK ILUMIO předem veškeré informace, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů zákazníka souvisejících s expedicí do cestovní smlouvy, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci služeb nebere ohled.
5.2.3. Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
5.2.4.
Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země, pas, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou vyžadovány).
5.2.5. Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými k vycestování.
5.2.6. Řídit se pokyny průvodce/lektora zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu.
V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu zájezdu či práv ostatních klientů je CK ILUMIO oprávněna zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento
ztrácí nárok na poskytování smluvených služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.
 5.2.7. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.
 5.2.8. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy.

6. POVINNOSTI A PRÁVA CK ILUMIO
6.1. CK ILUMIO je povinna pravdivě informovat klienta o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené cestovní smlouvy na základě všech informací, které má CK ILUMIO k dispozici.
6.2. CK ILUMIO je povinna mít uzavřenou po celou dobu své činnosti pojistnou smlouvu ve smyslu příslušných ustanovení zákona 159/1999 Sb. pro případ úpadku, na základě níž vzniká zákazníkovi uzavřením cestovní smlouvy právo na plnění v případě pojistné události.
6.3. CK ILUMIO má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb v cestovní smlouvě.

7. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
7.1. Zrušení fotoexpedice
7.1.1. CK má právo zrušit fotoexpedici, jestliže do 30 dnů před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu 75% zákazníků (není-li v nabídkovém listě, který je zveřejněn na www.ilumio.cz – pod odkazem fotoexpedice – uvedeno jinak). V případě, že CK ILUMIO zruší expedici z výše uvedeného důvodu, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit, nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před jeho zahájením a bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit CK ILUMIO odstupné. 
 7.1.2. CK ILUMIO má právo zrušit fotoexpedici nebo služby cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu i v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní rozumně požadovat.
7.2. Změny dohodnutých služeb ze strany CK: nastanou-li okolnosti, které CK ILUMIO brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak CK ILUMIO nucena z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
7.2.1. Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK ILUMIO právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK ILUMIO na úhradu škody (odstupného) Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny služeb, je CK ILUMIO povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně služeb eventuelně snížit doplatek celkové ceny.
7.2.2. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, je CK ILUMIO povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu služeb, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.
7.3. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka:
7.3.1. CK ILUMIO na přání zákazníka provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě, nejsou-li považovány za podstatné. Provedení takových změn podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 1 000,- Kč. Poplatky se účtují vždy za každou osobu.
7.3.2. Změna podstatných podmínek (např.jména účastníka apod. ve lhůtě kratší než 50 dní do zahájení čerpání služeb) je považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK ILUMIO odstupné.

8. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY
8.1. CK ILUMIO je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu, od smlouvy odstoupit z důvodu:
a) porušení povinnosti zákazníkem
b) z důvodu zrušení zájezdu
8.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů kdykoliv před zahájením čerpání služeb.

8.3. Oznámení o odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení do CK ILUMIO.
8.4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK ILUMIO stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li CK ILUMIO od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK ILUMIO odstupné dle čl. 8. CK ILUMIO je po odečtení odstupného povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb dle zrušení smlouvy.

8.5. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK ILUMIO stanovené smlouvou, je CK ILUMIO povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb, aniž by byl zákazník povinen platit CK ILUMIO odstupné. 
 8.6. Odstupné (storno poplatky) je vyjádřené procentem z celkové ceny všech objednaných služeb. Výše odstupného je závislá na dni doručení písemného oznámení o odstoupení do CK ILUMIO a činí:

a) do 60 dnů před počátkem pobytu 15%
b) do 30 dnů před počátkem pobytu 50%
c) méně než 30 dnů před počátkem pobytu 100%

8.7. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nečerpá-li služby cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, hradí 100% předem stanovené ceny.

9. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
9.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů ČR a EU.
9.2. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/lektorovi CK ILUMIO tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Průvodce/lektor CK ILUMIO, příp. jiný odpovědný pracovník, se zákazníkem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále pověřený pracovník CK ILUMIO zákazníkovi v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
9.3.Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo služby CK ILUMIO reklamovat nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. CK ILUMIO může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany CK ILUMIO, či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které klientovi v důsledku narušení expedice (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany CK ILUMIO objektivně vzniklo.
9.4. Při spolehlivě prokázaném porušení podmínek uvedených v cestovní smlouvě a uznání zavinění ze strany CK ILUMIO, které povede k udělení kompenzace, je odopvídající výše kompenzace v daném případě stanovena na základě odborného posouzení a řídí se podmínkami a příslušnými procenty uvedenými u dané služby v kompenzační tabulce ITQ kodexu. CK ILUMIO je oprávněna při vyřizování reklamace v místě pobytu zákazníka řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací (například pronájmem auta, výletem na místě zdarma apod.). Pokud klient na takovou náhradu přistoupí, je reklamace považována za vyřízenou, pokud není uvedeno v reklamačním protokolu jinak.
9.5. Klient má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jím byly v cestovní smlouvě závazně objednány a současně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba klientem hrazená.
9.6. CK ILUMIO neručí za úroveň cizích služeb neuvedených v cestovní smlouvě, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby klient takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich

realizátora (organizátora).
9.7. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře. Pokud klient stanovenou kompenzaci za reklamované skutečnosti přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou.

10. POJIŠTĚNÍ
10.1. Cestovní pojištění
10.1.1. V ceně všech fotoexpedic je zahrnuto komplexní cestovní pojištění (pokud není uvedeno jinak) Evropské cestovní pojišťovny a. s., kryjící rizika v rozsahu uvedeném v tomto katalogu. Pojištěním klienta vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK ILUMIO je pouze zprostředkovatelem pojištění, v případě pojistné události jí nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu; CK ILUMIO pouze poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Za veškeré náklady odpovídá pojišťovna. Při uzavření cestovní smlouvy obdrží zákazník kompletní podmínky pojištění. Základní cestovní pojištění nezahrnuje pojištění storna.
10.1.2. CK ILUMIO doporučuje klientům uzavřít pojištění pro případ zrušení zájezdu – storna. 
 10.1.3. Pojištění se v případě vlastní dopravy vztahuje pouze na pobyt, nikoliv cestu do místa pobytu.
10.1.4. Na druhu pojištění závisí případný nárok na náhradu škody. Při zjištění poškození zavazadla při dopravě si musí klient ihned na místě vyžádat písemné vyjádření dopravce ke škodě. Při poškození či ztrátě zavazadla v průběhu letu musí zákazník tuto skutečnost oznámit ihned po zjištění příslušnému pracovníkovi letiště ještě v bezcelní zóně, kde bude sepsán tzv. P.I.R. protokol nezbytný pro následné pojistné šetření. Pokud je konkrétní případ pojistné události ze strany pojišťovny či letecké společnosti zamítnut, bere zákazník na vědomí, že jakoukoli náhradu nelze uplatňovat u CK ILUMIO.
10.2. Povinné smluvní pojištění CK ILUMIO
10.2.1. CK ILUMIO uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK ILUMIO z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
 c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
CK ILUMIO nebo její obchodní zástupce je povinen předat zákazníkovi před zahájením expedice doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí- li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1.8.2012. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a cestovní smlouvy.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
12.1. CK ILUMIO si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti uvedené v nabídkovém listu oproti skutečnostem v průběhu fotoexpedice, které není schopna ovlivnit a které nastaly až po uzávěrce nabídkových listů (ev. Katalogu)

12.2. CK ILUMIO si vyhrazuje právo na úpravu programu fotoexpedic nebo časového harmonogramu z důvodu tzv. vyšší moci.
12.3. CK ILUMIO neodpovídá za možné zpoždění dopravních prostředků, jakož i následky z toho plynoucí a nehradí škody, které případným zpožděním dopravních prostředků mohou zákazníkovi nastat.
12.4. Ubytování zákazníka v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – poskytovatele služeb. CK ILUMIO nemá ve většině případů přímý vliv na určení konkrétního pokoje nebo apartmánu.
12.5. Fakultativní služby uváděné v nabídkovém listu CK ILUMIO nejsou předmětem smluvního vztahu. Jedná se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na kterých je účast dobrovolná a CK ILUMIO nenese odpovědnost za jejich průběh. Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v žádném případě právo na změnu podmínek cestovní smlouvy, ani na možnost odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.